సంగీత కళాశిఖామణికి సంగీత నివాళి..


image from - google

సంగీత కళాశిఖామణి శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి గారికి సంగీత నివాళి.._/\_

సంగీత విద్వాంసులు ఉన్నారు..ఇంకా పుడతారు... 
కానీ ఇటువంటి మహా విద్వాంసులు ఇక పుట్టబోరేమో...:(
ఈ అద్భుతమైన కచేరీ వినిపిస్తూ, నేను వింటూ ఆనందించడం మినహా ఏమీ చెయ్యగలను... చాలా అల్పురాలిని!యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో డా.పప్పు వేణుగోపాలరావు గారితో శ్రీ కృష్ణమూర్తి గారి సంభాషణ... చివరలో యూనివర్సిటీవారికి ఆయన చెప్పిన సలహా వాళ్ళు పాటించారో లేదో తెలీదు మరి..